Работно време: Понеделни - Петък - 8.30 -16.30
Телефони: 0888/842-770; 0898/734-496; 02/961-72-07
Email: alekcandra_s_b@abv.bg

За нас

„АЛЕКСАНДРА-БАКИЕВ“ ЕООД е лицензиран орган за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност.
•  Сградни газови инсталации;
•  Битови газови бутилки;
•  Автомобилни газови уредби;
•  Парни и водогрейни котли;
•  Хидравлични и пневматични изпитания на бутилки;
•  Пожарогасители.
„АЛЕКСАНДРА-БАКИЕВ“ ЕООД извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност след договаряне с ползвателите на съоръженията с повишена опасност:
•  Регистрира, води на отчет и осъществява технически надзор на СПО;
•  Поддържа пряка връзка с ИДТН, като следи за промените в изискванията и нормативните документи;
•  Извършва консултации по технически надзор СПО;
•  Прави предложения пред ползвателите на СПО за подобряване условията за безопасна работа;
•  Съдейства за организирането по установения в нормативните документи ред за обучение по правоспособност, квалификация, преквалификация и проверка на знанията на ръководния и изпълнителски персонал за работа със СПО;
•  Съдейства на ползвателите на СПО за: осигуряване във фирмите и спазване на действащите нормативни изисквания; осигуряване и съхраняване на Ревизионните Книги и др. документи, необходими за досиетата на СПО;наличието на инструкции и тяхното спазване от експлоатационния персонал и лицата, отговорни за безопасното експлоатиране на СПО.