Противопожарно обезопасяване на обекти

– определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете, групите и зоните на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;
– противопожарно обследване;
– пожарен контрол;
– установяване на възможните причини за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ;
– подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;
– разработване на документи за осигуряване на Пожарна безопасност;
– информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;
– провеждане на инструктажи по Пожарна безопасност.