Работно време: Понеделни - Петък - 8.30 -16.30
Телефони: 0888/842-770; 0898/734-496; 02/961-72-07
Email: alekcandra_s_b@abv.bg

Изготвяна на план за евакуация и действия при пожар

Планът за евакуация и действие при пожар се изготва съгласно изискванията на Наредбa № 209. За пожарната безопасност на обектите в експлоатация. Отговорен за неговото изготвяне и третиране е ръководителя на обекта (и упълномощените от него служители).
Планът за евакуация се състои от текстова и графична част.
Текстовата част съдържа описание на действията, длъжностните лица които ги изпълняват, възможните особени обстоятелства и правилната реакция при тях и наставленията за съобщаване на оперативните служби за необходимост от намеса.


Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителни /ПИИ/ и пожарогасителни /ПГИ/ инсталации.
Сервизна дейност на противопожарни уреди и съоръжения.